Výročná členská schôdza členov MO SRZ Bytča sa konala

 dňa 18. 3. 2018 o 9:00
 v kultúrnom dome mesta Bytča.

Program

1.    Otvorenie

2.    Zvolenie predsedníctva členskej schôdze

3.    Vožba pracovných komisií - mandátovej, návrhovej, volebnej

4.    Kontrola hlavných úloh a plnenia uznesení z výročnej členskej schôdze v roku 2017

5.    Správa o činnosti  výboru MO SRZ

6.    Návrh rozpočtu MO SRZ na rok 2018 a jeho schvažovanie

7.    Správa KRK

8.    Plán hlavných úloh na r. 2018

9.    Vožba spôsobu hlasovania členov výboru MO

10.  Správa mandátovej komisie

11.  Predloženie správy o podaných návrhoch kandidátov do výboru, KRK,  na Snem SRZ a náhradníkov

12.  Diskusia  k navrhovaným kandidátom

13.  Vožba počtu členov výboru a KRK

14.  Vožba samotných členov a náhradníkov do výboru , KRK a Snem SRZ

15.  Prestávka na občerstvenie

16.  Diskusia

17.  Návrh na uznesenie

18.  Záver

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2018.

Správa za rok 2017.

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2017.

Správa za rok 2016.

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2016.

Správa za rok 2015.

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2015.

Správa za rok 2014.

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2014.

Správa za rok 2013.

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2013.

Správa za rok 2012.

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2012.

Správa za rok 2011.

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2011.

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2010.

Tu si možte stiahnu zápis zo schôdze z roku 2009.