Novela zákona o rybárstve

   Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone č. 203/2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve    nasledovne:

 1. V § 10 ods. 2 sa slová "okresný úrad" nahrádzajú slovami "obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť".
 2. V § 10 ods. 4 sa za slovo "lístka" v vkladajú slová "je výkonom štátnej správy a".
 3. V § 36 písmeno a) znie:

  "a) obce, v Bratislave a v Košiciach mestské časti,".

  Doterajšie písmená a), b) a c) sa označujú ako písmená b), c) a d).
 4. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:

  "
  § 36a
  Obec
  Obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť vydávajú rybárske lístky a vedie ich evidenciu."
 5. V § 37 sa vypúšťa písmeno "b)".

  Doterajšie písmená c), d) a e) sa označujú ako písmená b), c) a d).


   Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2003