Zákon 300/2005 Z.z  Trestný zákon
Zákon . 139/2002 Z.z. o rybárstve

Novela zákona o rybárstve .203/2003 Z.z.
Vyhláka MP SR . 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon . 139/2002 Z.z. o rybárstve

Disciplinárny poriadok
Rybárska strá
Platenie zápisného, lenských príspevkov a vydávanie povolení na rybolov