Zákon 300/2005 Z.z  Trestný zákon
Zákon . 216/2018 Z.z. o rybárstve
Vyhláka MP SR . 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon . 216/2018 Z.z. o rybárstve

Disciplinárny poriadok
Rybárska strá
Platenie zápisného, lenských príspevkov a vydávanie povolení na rybolov