Oznam.

Žiadame záujemcov o prijatie medzi členov  MO SRZ Bytča pre rok 2020, aby kontaktovali pána Mareka Lukáča - 0904 416 317, nakoľko prihlášky neobsahovali kontakt na mail alebo telefónne číslo. Potrebujeme dohodnúť postup pri prijímaní  nových členov , organizáciu pohovorov , za účelom prijatia za riadnych členov a vydania príslušných dokladov. Rovnako žiadame, aby pána Lukáča kontaktovali aj deti združené v klube mladých rybárov.
Ďakujeme Výbor MO SRZ Bytča

Oznam.

Výbor MO SRZ Bytča sa rozhodol pokračovať v predaji povolení na rok 2020 v nasledujúcich termínoch (od 14:30 do 17:00 v RD) a podľa nasledovných stanovených podmienok:

30.03.2020 príjem
01.04.2020 príjem-výdaj
03.04.2020 príjem-výdaj

06.04.2020

príjem-výdaj
08.04.2020 príjem-výdaj
09.04.2020 výdaj

Každý si musí doniesť v niektorom z termínov vyššie, okrem 9.4.2020 kedy je len výdaj:

Obálku, v ktorej bude členský preukaz a presná suma v € za povolenku akú si chcete kúpiť, poprípade za neodpracovanú brigádu. Na vrchu obálky bude napísané meno a prezvisko, rok narodenia, tel. číslo (v prípade nezrovnalostí) a typ povolenky akú si chcete kupiť. V prípade, že chcete zobrať povolenku aj niekomu inému, donesiete toľko obálok, koľko budete chcieť povolení.

Cenník je tu na stránke v sekcii - Informácie/Povolenky.

Nikto nebude vstupovať do budovi, obálky sa budú preberať a vydávať cez okno v RD !!!

30.03.2020 sa budú obálky iba preberať, tie budú nachystané na výdaj v stredu 1.4.2020 a následne to už bude rolovať. V jeden termín obalku/y donesiete, nasledujúci termín budú vydané.

V prípade ak by ste si nestihli vybrať v týchto remínoch, budú ešte tri termíny niekedy po veľkej noci.

Pre info kontakt Tibor Bubla - 0948 840 790.

Upozornenie !!!

Na základe rozhodnutia krízového štábu SR o zákaze organizovania hromadných podujatí na celom území štátu SR, MO SRZ Bytča ruší výročnú členskú schôdzu naplánovanú na nedeľu 22.3.2020 v KD v Bytči.

Taktiež je pozastavená činnosť krúžku mladých rybárov.

Nový termín bude oznámený tu na web stránke, na vývesnej tabuli v rybárskom dome ako aj v obchodoch s rybárskymi potrebami v Bytči.

MO SRZ Bytča oznamuje, že v priebehu dňa 25.3.2020 t.j. v stredu prebehne zarybnenie kaprových vôd násadou K2.

Upozornenie.

Váh č.12: 3-4610-1-1 Kaprový, lovný, 58ha

Čiastkové povodie starého koryta rieky Váh od od rkm 224,70 pri obci Beňov po priehradné teleso VN Hričov.
Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70 cm. Maximálna lovná miera mreny severnej je 70 cm.

Lov rýb povolený po celý rok, platia individuálne ochrany druhov stanovené zákonom.

Je vyhlásené zimovisko rýb pri cestnom moste v Bytči (100 m nad a 100 m pod mostom). V tomto úseku (označenom tabuľami) platí zákaz lovu rýb od 1. januára do 15. marca a od 1. decembra do 31. decembra.

Je vymedzené zimovisko rýb v hornom úseku revíra od tabule po tabuľu, t.j., zhruba od úrovne futbalového ihriska v obci Horný Hričov po priehradné teleso VN Hričov. V tomto úseku (označenom tabuľami) platí zákaz lovu rýb od 15.12.2019 do 14.3.2020.

Je vymedzené neresisko rýb v hornom úseku revíra od tabule po tabuľu, t.j., zhruba od úrovne futbalového ihriska v obci Horný Hričov po priehradné teleso VN Hričov. V tomto úseku (označenom tabuľami) platí zákaz lovu rýb od 15.3.2020 do 31.5.2020.

Hričovský kanál: 3-1031-1-1 č. 2a Kaprový, lovný, 14ha

Vodná plocha Hričovského kanála od pravostranného bezmenného prítoku pri obci Beňov (staničenie od VN Hričov km 18,60) po priehradné teleso VN Mikšová.
Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70 cm. Maximálna lovná miera mreny severnej je 70 cm.

Lov rýb povolený po celý rok, platia individuálne ochrany druhov stanovené zákonom.

Hričovský kanál: 3-1030-1-1 č. 2b Kaprový, lovný, 83ha

Vodná plocha od cestného mosta (smer Štiavnik) po priehradné teleso VN Hričov.
Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70 cm. Maximálna lovná miera mreny severnej je 70 cm.

Lov rýb povolený po celý rok, platia individuálne ochrany druhov stanovené zákonom.

VN Mikšová: 3-5400-1-1 Kaprový, lovný, 44ha

Vodná plocha nádrže od priehradného telesa po cestný most v obci Hvozdnica a cestný most cez kanál Váhu (na obec Štiavnik).
Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70 cm. Maximálna lovná miera mreny severnej je 70 cm.

Zákaz lovu od 15.3. do 31.5. kalendárneho roka.

Výbor MO SRZ Bytča Vás chce informovať, že bude  plne postupovať bez výnimky v súlade s vyhláškou č.  381 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to § 14 Množstvo úlovkov a ich evidencia:

(21) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil.

Ak  držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Najväčšie zmeny v zákone a vo vyhláške

Komentár vyhlášky MŽP SR č. 381/2018

Grafické znázornenie privlastňovania si rýb § 14 ods. 2 písm. a)

Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb

MO SRZ Bytča oznamuje o schválení (radou SRZ) zimoviska rýb na revíry Váh č.12: 3-4610-1-1 Kaprový, lovný pri cestnom moste v Bytči (100 m nad a 100 m pod mostom).V tomto úseku (označenom tabuľami) platí zákaz lovu rýb od 1.januára do 15. marca a od 1. decembra do 31. decembra.

Toto zimovisko je aj uvedené v zväzovom kaprovom lapacom poriadku strana č. 49.  Tu.

MO SRZ Bytča oznamuje svojim členom, že s platnosťou od 1. 9. 2017 je povolené len pre členov MO SRZ Bytča
loviť v dobývacom priestore Malá Bytča (za revírom Štrkovisko Prúdy) a to len na vyznačenom priestore
a pri dodržiavaní stanovených povinností.

povinnosti

mapka

Možnosť zakúpenia hosťovacích povolení na revíry spravované MO SRZ Bytča

Viktor Bielik - hospodár
014 01 Bytča

mobil: +421 903 553 451

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku k nelegálnym stavbám na brehoch a pobrežných pozemkoch kanála si nájdete tu.

Informáciu o probléme dioxínu resp. PCB v rybách v okolí Bytče na Váhu a Kanály si môžte pozrieť tu.