MO SRZ Bytča oznamuje, že v dňoch 16.-18. 8. 2019 bude uzatvorená VN Rašov pre verejnosť.

MO SRZ Bytča oznamuje, že v priebehu dňa 15.4.2019 t.j. v pondelok prebehne zarybnenie lososovitých vôd.

MO SRZ Bytča oznamuje, že v priebehu dňa 6.5.2019 t.j. v pondelok prebehne zarybnenie kaprových vôd násadou K3.

Harmonogram a schéma revízie kaskády Hričov - Mikšová 2019

Najväčšie zmeny v zákone a vo vyhláške

Komentár vyhlášky MŽP SR č. 381/2018

Grafické znázornenie privlastňovania si rýb § 14 ods. 2 písm. a)

Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb

MO SRZ Bytča oznamuje o schválení (radou SRZ) zimoviska rýb na revíry Váh č.12: 3-4610-1-1 Kaprový, lovný pri cestnom moste v Bytči (100 m nad a 100 m pod mostom).V tomto úseku (označenom tabuľami) platí zákaz lovu rýb od 1.januára do 15. marca a od 1. decembra do 31. decembra.

Toto zimovisko je aj uvedené v zväzovom kaprovom lapacom poriadku strana č. 49.  Tu.

MO SRZ Bytča oznamuje svojim členom, že s platnosťou od 1. 9. 2017 je povolené len pre členov MO SRZ Bytča
loviť v dobývacom priestore Malá Bytča (za revírom Štrkovisko Prúdy) a to len na vyznačenom priestore
a pri dodržiavaní stanovených povinností.

povinnosti

mapka

Možnosť zakúpenia hosťovacích povolení na revíry spravované MO SRZ Bytča

Viktor Bielik - hospodár
014 01 Bytča

mobil: +421 903 553 451

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku k nelegálnym stavbám na brehoch a pobrežných pozemkoch kanála si nájdete tu.

Informáciu o probléme dioxínu resp. PCB v rybách v okolí Bytče na Váhu a Kanály si môžte pozrieť tu.