Predaj povolení na rybolov na rok 2021.

Pozor posledný termín !!!

 

MO SRZ Bytča oznamuje, že v priebehu dňa 19.4.2021 t.j. v pondelok prebehne zarybnenie kaprových vôd MO SRZ Bytča násadou K3 a preto MO SRZ Bytča vyhlasuje:

všeobecný zákaz lovu na reviry štrkovisko Prúdy (aj nové): 3-4190-1-1

od 19.4.2021 do 14.5.2021 vrátane.

Na ostatných kaprových revíroch plati zákaz lovu podľa zákona.

MO SRZ Bytča sa rozhodla o celoročnú možnosť odpracovať si brigádu zberom odpadu okolo riečnych tokov Váhu a Kanála. Ohľadom akýchkoľvek informácií konkaktujte:

Ján Fuljer - 0944 937 060 (od cestného mosta na obce Hlboké, Hrabové po VN Hričov)
Jozef Kemka - 0910 912 531 (od cestného mosta na obce Hlboké, Hrabové po obec Rašov)

Výsledky z podozrenia otravy rýb na revíry Váh č.12: 3-4610-1-1 si môžete pozrieť tu.

Upozornenie.

Váh č.12: 3-4610-1-1 Kaprový, lovný, 58ha

Čiastkové povodie starého koryta rieky Váh od od rkm 224,70 pri obci Beňov po priehradné teleso VN Hričov.
Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70 cm. Maximálna lovná miera mreny severnej je 70 cm.

Lov rýb povolený po celý rok, platia individuálne ochrany druhov stanovené zákonom.

Je vyhlásené zimovisko rýb pri cestnom moste v Bytči (100 m nad a 100 m pod mostom). V tomto úseku (označenom tabuľami) platí zákaz lovu rýb od 1. januára do 15. marca a od 1. decembra do 31. decembra.

Je vymedzené zimovisko rýb v hornom úseku revíra od tabule po tabuľu, t.j., zhruba od úrovne futbalového ihriska v obci Horný Hričov po priehradné teleso VN Hričov. V tomto úseku (označenom tabuľami) platí zákaz lovu rýb od 15.12.2019 do 14.3.2020.

Je vymedzené neresisko rýb v hornom úseku revíra od tabule po tabuľu, t.j., zhruba od úrovne futbalového ihriska v obci Horný Hričov po priehradné teleso VN Hričov. V tomto úseku (označenom tabuľami) platí zákaz lovu rýb od 15.3.2020 do 31.5.2020.

Hričovský kanál: 3-1031-1-1 č. 2a Kaprový, lovný, 14ha

Vodná plocha Hričovského kanála od pravostranného bezmenného prítoku pri obci Beňov (staničenie od VN Hričov km 18,60) po priehradné teleso VN Mikšová.
Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70 cm. Maximálna lovná miera mreny severnej je 70 cm.

Lov rýb povolený po celý rok, platia individuálne ochrany druhov stanovené zákonom.

Hričovský kanál: 3-1030-1-1 č. 2b Kaprový, lovný, 83ha

Vodná plocha od cestného mosta (smer Štiavnik) po priehradné teleso VN Hričov.
Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70 cm. Maximálna lovná miera mreny severnej je 70 cm.

Lov rýb povolený po celý rok, platia individuálne ochrany druhov stanovené zákonom.

VN Mikšová: 3-5400-1-1 Kaprový, lovný, 44ha

Vodná plocha nádrže od priehradného telesa po cestný most v obci Hvozdnica a cestný most cez kanál Váhu (na obec Štiavnik).
Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70 cm. Maximálna lovná miera mreny severnej je 70 cm.

Zákaz lovu od 15.3. do 31.5. kalendárneho roka.

Výbor MO SRZ Bytča Vás chce informovať, že bude  plne postupovať bez výnimky v súlade s vyhláškou č.  381 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to § 14 Množstvo úlovkov a ich evidencia:

(21) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil.

Ak  držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Najväčšie zmeny v zákone a vo vyhláške

Komentár vyhlášky MŽP SR č. 381/2018

Grafické znázornenie privlastňovania si rýb § 14 ods. 2 písm. a)

Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb

MO SRZ Bytča oznamuje o schválení (radou SRZ) zimoviska rýb na revíry Váh č.12: 3-4610-1-1 Kaprový, lovný pri cestnom moste v Bytči (100 m nad a 100 m pod mostom).V tomto úseku (označenom tabuľami) platí zákaz lovu rýb od 1.januára do 15. marca a od 1. decembra do 31. decembra.

Toto zimovisko je aj uvedené v zväzovom kaprovom lapacom poriadku strana č. 49.  Tu.

MO SRZ Bytča oznamuje svojim členom, že s platnosťou od 1. 9. 2017 je povolené len pre členov MO SRZ Bytča
loviť v dobývacom priestore Malá Bytča (za revírom Štrkovisko Prúdy) a to len na vyznačenom priestore
a pri dodržiavaní stanovených povinností.

povinnosti

mapka

Možnosť zakúpenia hosťovacích povolení na revíry spravované MO SRZ Bytča

Viktor Bielik - hospodár
014 01 Bytča

mobil: +421 903 553 451

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku k nelegálnym stavbám na brehoch a pobrežných pozemkoch kanála si nájdete tu.

Informáciu o probléme dioxínu resp. PCB v rybách v okolí Bytče na Váhu a Kanály si môžete pozrieť tu.