MO SRZ Bytča sa rozhodla o celoročnú možnosť odpracovať si brigádu zberom odpadu okolo riečnych tokov Váhu a Kanála. Ohľadom akýchkoľvek informácií konkaktujte:

Ján Fuljer - 0944 937 060 (od cestného mosta na obce Hlboké, Hrabové po VN Hričov)
Jozef Kemka - 0910 912 531 (od cestného mosta na obce Hlboké, Hrabové po obec Rašov)

Výsledky z podozrenia otravy rýb na revíry Váh č.12: 3-4610-1-1 si môžete pozrieť tu.

Výbor MO SRZ Bytča Vás chce informovať, že bude  plne postupovať bez výnimky v súlade s vyhláškou č.  381 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to § 14 Množstvo úlovkov a ich evidencia:

(21) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil.

Ak  držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

MO SRZ Bytča oznamuje svojim členom, že s platnosťou od 1. 9. 2017 je povolené len pre členov MO SRZ Bytča
loviť v dobývacom priestore Malá Bytča (za revírom Štrkovisko Prúdy) a to len na vyznačenom priestore
a pri dodržiavaní stanovených povinností.

povinnosti

mapka

Možnosť zakúpenia hosťovacích povolení na revíry spravované MO SRZ Bytča

Viktor Bielik - hospodár
014 01 Bytča

mobil: +421 903 553 451

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku k nelegálnym stavbám na brehoch a pobrežných pozemkoch kanála si nájdete tu.

Informáciu o probléme dioxínu resp. PCB v rybách v okolí Bytče na Váhu a Kanály si môžete pozrieť tu.